مورد تاييد تجارت الکترونيک اول

Leica NA Series

ترازياب لايكا سري 700 كاربردي ترين هاي لايكا

4 مدل:NA720-NA724-NA728-NA730

2.5mm-2mm-1.5mm-1.2mm  دقت

                                                *20        *24         *28         *32                                                 

محدوده ي كاركرد +-15

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر