مورد تاييد تجارت الکترونيک اول

Ruide DL202

ترازياب ديجيتال ruideDL202

دقت در 1kmترازيابي رفت وبرگشت(قرائت ديجي) 0.7mm

دقت فاصله يابي 10mm

بزرگنمايي 30 برابر

حافظه داخلي 16 mb

دقت در 1kmترازيابي رفت وبرگشت(قرائت اپتيك) 2mm

usb-mni-micro sd

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر