مورد تایید تجارت الکترونیک اول

انواع توتال استیشن ها ی لیزری برد کوتاه و بلند

Sanding 762R6 plus 2018
Sanding 762R6 plus 2018
تماس بگیرید
٠ تومان
Sanding 752Rplus 2017
Sanding 752Rplus 2017
تماس بگیرید
٠ تومان
Sanding 762R6LC new2018
Sanding 762R6LC new2018
تماس بگیرید
٠ تومان
Ruide R2 Pro R800 2018
Ruide R2 Pro R800 2018
موجود
١٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Sanding ARC-5 new
Sanding ARC-5 new
موجود
٧,٤٠٠,٠٠٠
٧,٢٠٠,٠٠٠ تومان
Linertec LTS205N
Linertec LTS205N
موجود
٩,٨٠٠,٠٠٠
٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان
Ruide R2 plus new
Ruide R2 plus new
موجود
١٣,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Nikon NPL-322
Nikon NPL-322
تماس بگیرید
٠ تومان
Nikon NIVO™ M Series
Nikon NIVO™ M Series
موجود
١٩,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Nikon NIVO™ C Series
Nikon NIVO™ C Series
موجود
٢٢,٦٠٠,٠٠٠ تومان
Leica TS09 R1000
Leica TS09 R1000
تماس بگیرید
٠ تومان
SOUTH-NTS 362 L
SOUTH-NTS 362 L
توقف تولید
٥,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Stonex R9 موتورايز
Stonex R9 موتورايز
بزودی
٠ تومان
Ruide RTS-862R5
Ruide RTS-862R5
موجود
١٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Leica TS02 plus R500
Leica TS02 plus R500
تماس بگیرید
١٦,٩٥٠,٠٠٠
٠ تومان
sanding752R6LC
sanding752R6LC
توقف تولید
٠ تومان
Ruide 825 R3
Ruide 825 R3
توقف تولید
١١,٢٠٠,٠٠٠ تومان
SOUTH NTS-362 R
SOUTH NTS-362 R
تماس بگیرید
٠ تومان
LeicaTS06Pluse R500
LeicaTS06Pluse R500
موجود
٢٦,١٠٠,٠٠٠
٢٥,٩٠٠,٠٠٠ تومان
SANDING752RLC
SANDING752RLC
موجود
٠ تومان
Stonex R2Pluse Italy
Stonex R2Pluse Italy
موجود
٨,٢٠٠,٠٠٠ تومان
Ruide 822 ALP
Ruide 822 ALP
توقف تولید
٧,٥٠٠,٠٠٠ تومان
Ruide 822 R5
Ruide 822 R5
توقف تولید
١٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Ruide 822 R3
Ruide 822 R3
توقف تولید
١١,٤٠٠,٠٠٠ تومان

انواع GPS GNSS سه و مولتی فرکانس RTK و ایستگاهی

GPS-RTK UniStrong GinTec G5
GPS-RTK UniStrong GinTec G5
موجود
١٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان
GPS Hi-Target V60
GPS Hi-Target V60
تماس بگیرید
٣٦,٨٠٠,٠٠٠ تومان
GPS Hi-Target V30
GPS Hi-Target V30
تماس بگیرید
٢٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان
Hi-Target QBox 8/6/5 GNSS/GPS RTK
Hi-Target QBox 8/6/5 GNSS/GPS RTK
تماس بگیرید
١٦,٣٠٠,٠٠٠ تومان
GPS Hi-Target V100
GPS Hi-Target V100
تماس بگیرید
٢٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان
GPS GNSS KQ GEO M8 Pro 2017
GPS GNSS KQ GEO M8 Pro 2017
موجود
٠ تومان
GPS KQ GEO M8 mini new
GPS KQ GEO M8 mini new
موجود
٢٩,٨٠٠,٠٠٠ تومان
GPS GNSS South Galaxy G1
GPS GNSS South Galaxy G1
تماس بگیرید
٢٤,٥٠٠,٠٠٠
٠ تومان
UniStrong GinTec G9
UniStrong GinTec G9
در راه بازار
٠ تومان
GPS Unistrong G10
GPS Unistrong G10
موجود
٣٣,٧٠٠,٠٠٠ تومان
GPS Leica GS15
GPS Leica GS15
تماس بگیرید
٠ تومان
GPS GNSS KQ M8 NEW
GPS GNSS KQ M8 NEW
موجود
٢٩,٨٠٠,٠٠٠ تومان
GPS KQ GEO R1
GPS KQ GEO R1
تماس بگیرید
٠ تومان
GPS-SOUTH-S82V
GPS-SOUTH-S82V
توقف تولید
٠ تومان
GPS Ruide R70
GPS Ruide R70
موجود
٦,٠٠٠,٠٠٠ تومان
GPS KQ Geo R2
GPS KQ Geo R2
موجود
٢٧,٧٠٠,٠٠٠ تومان
GPS Stonex S9 III
GPS Stonex S9 III
تماس بگیرید
٠ تومان

انواع GPS با قابلیت برداشت GIS

GPS GIS Stonex S7
GPS GIS Stonex S7
موجود
٠ تومان
کنترلر GPS GIS
کنترلر GPS GIS
تماس بگیرید
٠ تومان
GPS SOUTH - S750
GPS SOUTH - S750
تماس بگیرید
٠ تومان
GPS GIS R2
GPS GIS R2
موجود
٢٥,٩٠٠,٠٠٠
٢٥,٨٠٠,٠٠٠ تومان
دستيGPS GIS KQ K2
دستيGPS GIS KQ K2
موجود
٤,٨٥٠,٠٠٠ تومان

انواع GPS دستی کمپانی گارمین

Garmin Oregon 650
Garmin Oregon 650
تماس بگیرید
٠ تومان
Garmin map 64s
Garmin map 64s
موجود
٠ تومان
Garmin Etrex 20
Garmin Etrex 20
تماس بگیرید
٦٢٠,٠٠٠
٠ تومان
گارمين Monterra
گارمين Monterra
تماس بگیرید
٠ تومان
گارمين MAP 62 SC
گارمين MAP 62 SC
تماس بگیرید
٩٩٥,٠٠٠
٠ تومان
Garmin map62s
Garmin map62s
توقف تولید
١,٢٠٠,٠٠٠ تومان
Garmin Etrex10
Garmin Etrex10
موجود
٣٦٠,٠٠٠
٠ تومان

انواع متر های لیزری برد کوتاه و بلند

متر لیزریDeWALT 100M
متر لیزریDeWALT 100M
تماس بگیرید
٧٥٠,٠٠٠
٠ تومان
متر لیزری LDM40m
متر لیزری LDM40m
تماس بگیرید
٢٢٠,٠٠٠
٠ تومان
متر لیزری STANLEY200
متر لیزری STANLEY200
موجود
٠ تومان
طولیاب اپتیکی SA900 m
طولیاب اپتیکی SA900 m
تماس بگیرید
٠ تومان
متر لیزری Siamas50m
متر لیزری Siamas50m
ناموجود
٢٦٢,٠٠٠
٢٦٠,٠٠٠ تومان
متر ليزري dobiy-40m
متر ليزري dobiy-40m
تماس بگیرید
٢٤٠,٠٠٠
٠ تومان
متر ليزري Tyrry-100m
متر ليزري Tyrry-100m
تماس بگیرید
٣٨٠,٠٠٠
٠ تومان
متر ليزري CST-berger
متر ليزري CST-berger
تماس بگیرید
٠ تومان
Leica D810
Leica D810
موجود
٠ تومان
Leica X310
Leica X310
موجود
٧٣٠,٠٠٠
٧٢٥,٠٠٠ تومان
Leica D2
Leica D2
موجود
٠ تومان
Leica D510
Leica D510
موجود
١,٥٨٠,٠٠٠
١,٥٢٠,٠٠٠ تومان
مترليزري LaiSai LS203
مترليزري LaiSai LS203
موجود
٣٣٠,٠٠٠
٢٧٠,٠٠٠ تومان
متر ليزري ProNivoP-58
متر ليزري ProNivoP-58
موجود
٤٥٠,٠٠٠
٤٣٥,٠٠٠ تومان
متر ليزري Stonex
متر ليزري Stonex
موجود
٦٥٠,٠٠٠
٥٨٠,٠٠٠ تومان
متر ليزري Ruide
متر ليزري Ruide
موجود
٥٧٠,٠٠٠
٥٥٠,٠٠٠ تومان

انواع تجهیزات کارکرده

تراز دوار اسپکترا EL1
تراز دوار اسپکترا EL1
موجود
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٢٠٠,٠٠٠ تومان
تئودولیت ویلدT16 آکبند
تئودولیت ویلدT16 آکبند
موجود
٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٢٠٠,٠٠٠ تومان
Leica TS06 Ultra R1000
Leica TS06 Ultra R1000
موجود
٠ تومان
Leica TCR805
Leica TCR805
موجود
٠ تومان
Teodolit Boif TDJ6-E
Teodolit Boif TDJ6-E
موجود
١,٢٥٠,٠٠٠
١,١٠٠,٠٠٠ تومان
Leica TCR407 R200
Leica TCR407 R200
موجود
١٢,٧٠٠,٠٠٠
١٢,٦٠٠,٠٠٠ تومان
Wild NA2
Wild NA2
موجود
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٩٠٠,٠٠٠ تومان
Teodolit FOIF J2-2
Teodolit FOIF J2-2
ناموجود
٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٥٠٠,٠٠٠ تومان
LHL-FDT5G
LHL-FDT5G
ناموجود
١,٤٠٠,٠٠٠
١,٢٠٠,٠٠٠ تومان
Teodolit Civil 05
Teodolit Civil 05
موجود
١,٥٠٠,٠٠٠
١,٣٠٠,٠٠٠ تومان

دقیق ترین پهپاد های موجود در کشور(تولید ملی)

پهپاد سپهرPhoeniX 6
پهپاد سپهرPhoeniX 6
موجود
٣٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
پهپاد سپهرPhoeniX 8
پهپاد سپهرPhoeniX 8
موجود
٦٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان
پهپاد سپهرPhoeniX 8 Pro
پهپاد سپهرPhoeniX 8 Pro
موجود
١١٨,٠٠٠,٠٠٠
١١٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

انواع رادیو مودم های مخصوص GPS RTK

رادیو مودم هارکسون
رادیو مودم هارکسون
موجود
٩,١٠٠,٠٠٠
٨,٨٠٠,٠٠٠ تومان
رادیو مودمGinTec-SDL
رادیو مودمGinTec-SDL
موجود
١١,٧٠٠,٠٠٠ تومان